Friday, August 3, 2012


RUMUS FIZIK

1.       v = u + at

2.       v2 = u2 + 2as

3.       s = ut + ½ at2

4.       s = (u +v) t
                 2
5.       Momentum = mv

6.       F = ma

7.       F = m (v-u)
                    t  
8.       Tenaga Kinetik =½mv2

9.       Tenaga Upaya Graviti =mgh

10.     Tenaga Upaya Kenyal= ½Fx

11.      Tenaga Haba=mcO

12.     Tenaga Haba = mL

13.     Tenaga Elektrik=Pt

14.     Tenaga Nuklear,E= mc2

15.     Tenaga Upaya elektron= eV

16.     ρ =   m
                 v
17.     P= F/A

18.     P= hpg

19.     F1   =  F2   (Dpd Hukum Hooke)
         x1       x2

20.    F1   =   F2  (Dpd.Prinsip Pascal)
         A1       A2

21.     P1V1=P2V2  (Dari Hukum Boyle)


22.     V1   =  V2      (T dalam Kelvin) (Dari Hukum Charles)
          T1       T2

23.     P1   =  P2     (T dalam Kelvin) (Dari Hukum Tekanan)
          T1       T2

24.     Kuasa, P =  E
                          t   
25.        = + 1
           f      v    u
26.     Kuasa Kanta, P = 1/f

27.    v = wavelength x f

28.    Wavelength  = a x
                                D
30.    n = sin i
              sin r

31.    n =    1
              sin c

32.    n = dalam nyata
              dalam ketara

33.     Pembesaran,m= v/u

34.     Pembesaran,m = height of image/ height of object

35.     Pembesaran,m=  fo/ fe (Teleskop)

36.     Q = It

37.     Q = ne

38.     ne = It

39.     V = E
               Q

40.     V = IR         

41.     E =  V + IR
             =  IR +Ir
             = I (R +r)

42.     R1 = R2 + R3    (litar siri)

43.     V  = V1 + V2     (litar siri)

44.     1  =   1     +   1      (litar selari)
          RT   R1      R2

45.     V = V1 = V2    (litar selari)

46.     P = VI

47.     P = I2R

48.     P =  V2
                R
49.     E = VIt

50.     E = I2Rt

51.     E = (V) t
                R

52.     Ns  =  Vs
          Np     Vp
53.     Kos tenaga elektrik = tenaga     dalam kwj x harga seunit

54.     Litar pembahagi voltan:   V1  =  R1
                                               VT    RT
55.     Kecekapan =    Po     x 100
                                Pi
56.    Kecekapan =    Eo     x 100
                               Ei

58.     Faktor penukaran Unit:
          1 m2     =  104 cm2
          1 cm2   =  10-4 m2
          1 m3      =  106 cm3
          1 cm3   =  10-6 cm3


1 comment:

Unknown said...

yg ni rumus form 4 n form 5 ke cg?